Οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4321/2014 αναφέρονται στους λόγους απώλειας της ρύθμισης. Το άρθρο αυτό έχει υποστεί έως και σήμερα τέσσερις (4) τροποποιήσεις (Ν.4331/2015, Ν.4336/2015, Ν.4337/2015 και τον Ν.4346/2015).

Με τον τελευταίο νόμο 4346/2015 και ειδικότερα την παρ.1 του άρθρου 4τροποποιείται η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 του Ν.4321/2015 και αναφέρεται ότι η απώλεια της ρύθμισης μετά από ορισμένη προθεσμία (30 ή 15 ημερών ανάλογα) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ισχύει για νέες οφειλές που προέκυψαν μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους λήγει μετά τις 15/12/2015.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τους λόγους απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων (Ν.4321/2015), επικεντρώνοντας την ανάλυσή μας στις αλλαγές που έρχονται από 1/1/2017, σύμφωνα και με όσα ορίζει η ΠΟΛ.1273/2015.

Λόγοι απώλειας ρύθμισης

Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται όταν οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους

γ) έχει ενταχθεί στη ρύθμιση με εσφαλμένες βεβαιώσεις

δ) δεν εξοφλεί τις νέες, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Τι ισχύει από 1/1/2017

Κατ΄ εξαίρεση, και όχι πέραν της 31/12/2017, η ρύθμιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 1/7/2016 μέχρι τις 31/12/2017.

 

Επιπλέον, από την 1/1/2017 έως την 31/12/2017, η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Από 1/1/2018, η ρύθμιση χάνεται άμεσα όταν κάποια οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Με την ΠΟΛ.1273/2015 διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η ρύθμιση δεν χάνεται, εάν οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης και οι νέες οφειλές υπαχθούν, με αίτηση του οφειλέτη εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και σύμφωνα με τα οριζόμενα σ΄ αυτή.

Πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης οφειλής παρά μόνο όταν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη ή με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ που ανήκει ο φορολογούμενος, διαδικασία όμως που μετά συγχώνευση των ΔΟΥ μπορεί να απαιτεί την μετακίνησή του σε άλλη πόλη.

Έχει διατυπωθεί η πρόθεση της φορολογικής διοίκησης να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο σύστημα ώστε να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ρύθμισης μιας οφειλής μέσω του taxis πριν καταστεί αυτή ληξιπρόθεσμη, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθμιση των νέων οφειλών χορηγείται μόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία για την καταβολή τους μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Παραδείγματα

1. Έστω οφειλή βεβαιώνεται τον Δεκέμβριο του 2016 και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (η πρώτη έως 31/1/2017, η δεύτερη έως 28/2/2017 και η τρίτη δόση έως 31/3/2017). Αν η πρώτη δόση καταστεί ληξιπρόθεσμη και έστω εξοφληθει στις 16/2/2017, η ρύθμιση απόλλυται.

1.1 Αν στο προηγούμενο παράδειγμα, καταβληθούν η πρώτη και η δεύτερη δόση στις 15/2/2017 και 28/2/2017 αντίστοιχα, η ρύθμιση δεν χάνεται.

1.2 Αν τώρα με τα δεδομένα του παραδείγματος 1.1, η τρίτη δόση δεν καταβληθεί στις 31/3/2017, η ρύθμιση χάνεται καθώς δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης (δηλαδή της πρώτης δόσης στις 31/1/2017).

2. Έστω οφειλή που βεβαιώνεται τον Ιανουάριο 2017 καθίσταται ληξιπρόθεσμη στις 28/2/2017. Τον Μάρτιο του 2017 και συγκεκριμένα στις 10/3 καταβάλλεται το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Τον Απρίλιο βεβαιώνεται άλλη οφειλή η οποία πρέπει να καταβληθεί σε δυο δόσεις (31/5/2017 και 30/6/2017). Η πρώτη δόση καταβάλλεται εμπρόθεσμα, αλλά η δεύτερη δόση (του Ιουνίου) καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς το εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση (της οφειλής που βεβαιώθηκε τον Ιανουάριο 2017) λήγει τον Αύγουστο 2017 και εντός αυτού έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη η δεύτερη δόση της οφειλής που βεβαιώθηκε τον Απρίλιο του 2017.

Source: Πότε χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1/1/2017 – e-forologia – Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>